Občianske združenie je spoločenstvo občanov, ktorí sa môžu voľne združovať, stretávať, a tak vytvárať rôzne kluby, zväzy, hnutia, ktorých budú pevnou súčasťou. No nie za účelom zisku. Občianske združenia sa považuje za právnická osoba. Môže, teda konať vo vlastnom mene. Ma právo podpisovať zmluvy, prijímať dary ( finančne alebo hmotné) či vybavovať nejaké úkony.Jedna sa o neziskovú organizáciu, ktorej činnosť sa zaoberá osobnými záujmami ich členov. Oblasti, v ktorých sa bude združenie pohybovať môžu byť šport, kultúra alebo príroda. Návrh si môžete podať na ministerstvo vnútra SR. Môžete si pomôcť vzorom, ktorý je voľne na webe následné ho vyplniť a odoslať.

Ruky

Požiadať oň môžu minimálne 3 členovia. Aspoň jeden z členov musí mať 18 rokov. Jeden z potencionálnych členov bude vykonávať úlohu splnomocnenca, ktorý bude môcť oprávnene konať v mene ostatných členov. Samozrejme takáto osoba musí byť plnoletá. Návrh na registráciu musí obsahovať mená, adresy trvalého bydliska a rodné čísla všetkých záujemcov. Správny poplatok, ktorý je povinne uhradiť je vo výške 66 EUR. Uhradiť ho môžete na pošte pomocou poštovej poukážky alebo aj elektronický, kde je suma za poplatok polovičná. Ďalej je potrebné vyplniť stanovy združenia, ktoré obsahujú práva a povinností každého občianskeho združenia. Obsahujú tieto náležitosti názov združenia, sídlo, cieľ združovania a vymenovať orgány vášho združenia, čiže napríklad to môže byť predseda, valné zhromaždenie, ktoré budú konať v mene občianskeho združenia.

Dokumenty

Ak spĺňate všetky stanovy tak vám Ministerstvo vnútra schváli registráciu zvyčajne do 15 dní na založenie občianskeho združenia https://ezmluva.sk/zalozenie-obcianskeho-zdruzenia a následne vám pridelí identifikačné číslo organizácie (IČO, ) ktoré musí mať každé jedno občianske združenie. Finančné zdroje môžete získať napríklad od sponzorov, darov či už to budú dary peňažného charakteru alebo toho hmotného. Finančný príspevok môžete získať aj od štátu, obce, kraja či európskej únie prostredníctvom dotácie. Zdrojom môžu byť aj členské poplatky, ktoré nepodliehajú dani z príjmu.